Preventiebeleid Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen

Pinkstergemeente Filadelfia wil een kerk zijn waar jij je veilig voelt. Een plek waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag op het gebied van misbruik en/of manipulatie voorkomen wordt. We beseffen dat we als kerk niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren of mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan. We hebben daarom ook een aantal maatregelen genomen, die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds leiden tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

 

Gedragscode

Voor alle werknemers en vrijwilligers binnen de gemeente geldt dat zij ten allen tijde op een gepaste en wenselijke manier omgaan met de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Wat wenselijk is wordt bepaald door de ontvanger. Belangrijke uitgangspunten in de omgang zijn:

  • Het vier-ogen-principe bij de omgang met minderjarigen. Er wordt in hoge mate naar gestreefd minimaal twee personen op een groep te hebben.
  • (pastorale) Gesprekken worden zoveel mogelijk met twee werkers (pastorale werkers, jeugdleiders, kringleiders, etc.) gevoerd. Nooit wordt een dergelijk gesprek gevoerd als man alleen met een vrouw of andersom.
  • Lichamelijke aanraking (zoals een hand op iemands schouder) vindt uitsluitend plaats na toestemming van de andere partij.
    Deze opsomming is niet uitputtend echter in alles wordt de veiligheid van de ontvanger vooropgesteld.

Aannamebeleid

Alvorens iemand voor een taak waarbij kwetsbare groepen betrokken zijn wordt aangenomen zal er een screening plaatsvinden. Deze screening omvat de volgende zaken:

  • Navraag naar gedrag en karakter. Dit gebeurt binnen de oudstenraad en eventueel de diakenraad. Zo nodig worden externe partijen (bv. een vorige kerkelijke gemeente) geraadpleegd
  • Een intakegesprek met de betreffende persoon
  • Aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Vertrouwenspersonen

Om misbruik te melden of te bespreken heeft Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld, die je kunt benaderen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag of een vorm van misbruik in de gemeente. Deze vertrouwenspersonen staan open voor jouw verhaal en kunnen je adviseren hoe hiermee om te gaan. De vertrouwenspersonen zijn voor een periode van vijf jaar aangesteld door de oudstenraad, maar opereren onafhankelijk van de gemeenteleiding. Je kunt de vertrouwenspersonen benaderen door een mail te sturen aan vertrouwenspersoon@pinkstergemeenteheerenveen.nl.