Eredienst 15 augustus 2021 spreker Klaas Jelle de Boer

Zangdienst o.l.v . Hilbert Lodewijk spreker Klaas Jelle de Boer,  om meteen naar de preek te gaan klik hier